செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்கக வெளியீடுகளின் விலைப் பட்டியல்
தொ.எண். புத்தகத்தின் பெயர் படி ஒன்றின் விலை
ரூ.
கழிவு 35%
ரூ.
நிகர விலை
ரூ.
1. முதன் மடலம் முதற்பகுதி ‘அ’ 100/- 35/- 65/-
2 முதன் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘ஆ-ஈ’ இருப்பில் இல்லை - ..
3. முதன் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘உ-ஔ’ 150/- 52/- 98/-
4. இரண்டாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘க’ 300/- 105/- 195/-
5. இரண்டாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘கா-கூ’ 300/- 105/- 195/-
6. இரண்டாம் மடலம் மூனறாம் பகுதி ‘கெ-ணௌ’ 300/- 105/- 195/-
7. மூன்றாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ச-சா’ 300/- 105/- 195/-
8. மூன்றாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘சி-சூ’ 300/- 105/- 195/-
9. மூன்றாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘செ-சௌ’ 300/- 105/- 195/-
10. நான்காம் மடலம் முதற்பகுதி ‘த-தா’ 300/- 105/- 195/-
11. நான்காம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘தி-தூ’ 300/- 105/- 195/-
12. நான்காம் மடலம் மூன்hறம் பகுதி ‘தெ-தௌ’ 300/- 105/- 195/-
13. ஐந்தாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ந-நா’ 400/- 140/- 260/-
14. ஐந்தாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘நி-நீ’ 400/- 140/- 260/-
15. ஐந்தாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘நு-நௌ’ 400/- 140/- 260/-
16. ஆறாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ப-பா’ 400/- 140/- 260/-
17. ஆறாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘பி-பூ’ 400/- 140/- 260/-
18. ஆறாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘பெ-பௌ’ 400/- 140/- 260/-
19. ஏழாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ம-மா’ 400/- 140/- 260/-
20. ஏழாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘மி-மூ’ 400/- 140/- 260/-
21. ஏழாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘மெ-மௌ’ 400/- 140/- 260/-
22. எட்டாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ய-வ’ 400/- 140/- 260/-
23. எட்டாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘வா-வீ’ 400/- 140/- 260/-
24. எட்டாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘வெ-வௌ’ 400/- 140/- 260/-
25. ஒன்பதாம் மடலம் -இணைப்பு மடலம் முதற் பகுதி ‘அ-ஔ’ 400/- 140/- 260/-
26. ஒன்பதாம் மடலம் -இணைப்பு மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘ச-வௌ’ 400/- 140/- 260/-
27. பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் முதற்பகுதி ‘அ-ஔ’ 400/- 140/- 260/-
28. பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் இரண்டாம் பகுதி ‘க-டௌ’ 400/- 140/- 260/-
29. பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் மூன்றாம் பகுதி ‘த-வௌ’ 400/- 140/- 260/-
30. பதினொன்றாம் மடலம் - தமிழ் அகரமுதலி வரலாறு 300/- 105/- 195/-
31. பன்னிரண்டாம் மடலம்-தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு நெறிமுறைகள் 400/- 140/- 260/-
32. செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி சுருக்கப்பதிப்பு 1000/- 350/- 650/-
33. தமிழ் வினைச்சொல் அகரமுதலி 500/- 175/- 325/-
மொத்தம் 11,950/- 4,182/- 7,768/-
(ரூபாய் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து எட்டு மட்டும்)

குறிப்பு: தொகையை ரொக்கமாக அல்லது வங்கி வரைவோலையாக/ காசோலையாக


“The Director, Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project, Chennai – 600 113”


எனும் பெயரில் வழங்கலாம்.