சொற்குவை

  இயக்குநர்,

  செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்,

  முதல் தளம், மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை – 600 113.

  044-22541209
  anjal@sorkuvai.com

  The Director,

  Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project,

  1st floor, Central Polytechnic College Campus, Tharamani, Chennai – 600 113.

  044-22541209
  anjal@sorkuvai.com