சொற்குவை

விருதுகள் விண்ணப்பம் வந்து சேரவேண்டிய கடைசி நாள் விண்ணப்ப பதிவிறக்கம்
தூய தமிழப் பற்றாளர் விருது-2020 29.01.2021
நற்றமிழ்ப் பாவலர் விருது-2020 29.01.2021
தூய தமிழ் ஊடக விருது-2020 29.01.2021

விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:
agrathimalar2020@gmail.com

நேரில் விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
இயக்குநர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித்திட்ட இயக்ககம்,
நகர் நிருவாக அலுவலக வளாகம் முதல் தளம்,
எண்: 75 சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை,
எம்.ஆர்.சி.நகர், சென்னை - 600028.