சொற்குவை

  விலைரூ.0/-

  விலைரூ.100/-

  விலைரூ.100/-

  விலைரூ.150/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.300/-

  விலைரூ.400/-

  விலைரூ.1000/-

  விலைரூ.500/-

  விலைரூ.0/-

  விலைரூ.0/-

  தொகையை வரைவோலையாகவோ/காசோலையாகவோ
  “The Director, Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project, Chennai – 600 113”
  எனும் பெயரில் சென்னையில் மாற்றத்தக்க (Payable at Chennai) வகையில் வழங்கலாம்
  அல்லது
  மின்னனு முறையில் தீர்வு செய்யலாம் (through ECS Payment).
  Account No759144235
  (Indian Bank, Indira Nagar Branch, Chennai – 20.)
  IFSC CodeIDIB000K204
  Micr Code600019175
  044-22541209 anjal@sorkuvai.com